LATRUS

Pasūtījuma noteikumi

Šajā dokumentā ir izklāstīti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Sabiedrības ar ierobežoto atbildību EURO DK (LSEZ "EURO DK" SIA) pārdošanas noteikumi. Uzņēmuma juridiskā adrese: Brīvības iela 56-4, Liepāja, LV-3401, Latvija; uzņēmuma reģistrācijas numurs 42103042138; uzņēmums ir reģistrēts kā PVN maksātājs ar numuru LV42103042138. Šie noteikumi tiks piemēroti visiem Preču un Pakalpojumu pirkumiem, ja tie tiks pasūtīti internetā, pa telefonu vai pa e-pastu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu pēc tā izdrukāšanas vai lejupielādes un pirms pasūtījuma veikšanas. Ik pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Lūdzu, pārbaudiet tos pirms jaunā pirkuma veikšanas.

1. DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI

1.1 Šajos noteikumos:
1.1.1 «Patērētājs» - jebkurš klients, kurš veic pirkumu ārpus sava biznesa vai tirdzniecības;
1.1.2 «Jūs» - Patērētājs vai jebkura cita persona vai organizācija, kas veic Preces (-ču) pasūtījumu;
1.1.3 «Mēs» - pārdevējs LSEZ “EURO DK” SIA;
1.1.4 «Preces» - preces, kuras tiks piegādātas saskaņā ar šiem Noteikumiem;
1.1.5 «Pakalpojumi» - pakalpojumi, kuri tiks sniegti saskaņā ar šiem Noteikumiem;
1.1.6 «Puse» - Jūs vai mēs; «Puses» - Jūs un mēs;
1.1.7 «Elektroniskā veidā» - e-pasta vēstule vai informācija mūsu mājas lapā;
1.1.8 «Rakstiskā veidā» - vēstule, līgums, iesniegums (arī skanēts iesniegums, kas atsūtīts izmantojot e-pastu);
1.2 Preču un/vai Pakalpojumu piegādes līgums („Līgums”) tiks noslēgts pēc Jūsu pasūtījuma apstiprināšanas no mūsu puses. Pasūtījuma noformēšanas apstiprināšana no mūsu puses notiek elektroniskā veidā. Pēc klienta pieprasījuma, pasūtījums var tikt apstiprināts arī rakstiskā veidā.
1.3 Šie Noteikumi un jebkādi citi jautājumi, kuri ir attiecināmi uz pasūtījuma apstiprinājumu no mūsu puses (attiecīgajos gadījumos), veido kopējo vienošanos starp Jums un mums un aizvieto jebkādus iepriekšējus solījumus, apliecinājumus (neskaitot falsificētus) vai vienošanās.
1.4 Mēs varam labot jebkādu mūsu kļūdu pārdošanas dokumentācijā, mājas lapā, pasūtījuma formā, cenu lapā, pasūtījuma apstiprinājumā, rēķinā vai citā dokumentā bez saistībām.
1.5 Neviena trešā puse nav tiesīga pieteikt jebkādas tiesības attiecībā uz šo Līgumu.
1.6 Sadaļu virsraksti ir piedāvāti tikai ērtībai un neietekmē šo Noteikumu interpretāciju. Vārdi vienskaitlī var nozīmēt arī vārdus daudzskaitlī un otrādi.
1.7 Jebkādi piemērojami papildus Speciālie Noteikumi tiek uzskatīti par papildinājumu šiem Noteikumiem.

2. GARANTIJA

2.1 Gadījumā, ja Preces, kuras Jūs iegādājaties pie mums, ir bojātas vai nedarbojas tā, kā tām būtu jādarbojas saskaņā ar informāciju, ko mēs sniedzam elektroniskā veidā, Jums ir jāpaziņo mums par to rakstiskā veidā 30 dienu laikā no piegādes datuma. Mēs pārbaudīsim Preces, un ja Preces ir bojātas vai nedarbojas tā, kā tām būtu jādarbojas saskaņā ar informāciju, ko mēs sniedzam elektroniskā veidā, mēs, pēc sava ieskata, nomainīsim bojātas Preces vai atgriezīsim Jums bojāto Preču vērtību.
2.2 Garantija, kuras nosacījumi ir aprakstīti p.2.1, neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies nepareizi lietojot Preci, un/vai dēļ Jūsu neuzmanības, vai dēļ nelaimes gadījuma, kas ir noticis brīdī, kad Preces bija Jūsu lietošanā.
2.3 Jā Jūs atgriežat Preces saskaņā ar p.2.1 nosacījumiem, mēs apmaksāsim aizvietojamo Preču piegādi Jums. Mēs nenesam atbildību par piegādes izdevumiem, ja Jūs nevarat atgriezt Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem vai saskaņā ar likumu.
2.4 Jums ir jāatgriež mums visas Preces oriģinālajā iepakojumā un tādā pašā stāvoklī, kādā Jūs tās iegādājāties.
2.5 Mēs sniegsim Pakalpojumus, kurus Jūs iegādājāties no mums, ar visu iespējamo prasmi un centību.
2.6 Ja Pakalpojumi, kurus Jūs iegādājāties no mums, neatbilst p.2.5 vai tam, ko mēs solam attiecībā uz šiem Pakalpojumiem elektroniskā veidā, tad 30 dienu laikā no Pakalpojumu saņemšanas brīža Jums jāpaziņo mums elektroniskā veidā par neatbilstībām, kuras netika atklātas uzreiz pēc sniedzamo Pakalpojumu saņemšanas. Ja Pakalpojumi, kurus Jūs iegādājāties no mums, neatbilst p.2.5 vai tam, ko mēs solam attiecībā uz šiem Pakalpojumiem elektroniskā veidā, mēs vai nu novērsīsim izskatāmo neatbilstību vai sniegsim Jums Pakalpojumus no jauna, vai atgriezīsim Pakalpojuma (vai Pakalpojuma proporcionālās daļas) vērtību (vai proporcionālo vērtības daļu).

3. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

3.1 Mēs nenesam jebkādu atbildību saistību veidā (neskaitot krāpšanu), kas balstītas uz vispārējām tiesībām vai saskaņā ar jebkādiem steidzīgiem vai paredzamajiem Līguma termiņiem par:
3.1.1 jebkādiem zaudējumiem, kurus abas Puses nevar paredzēt Līguma sastādīšanas laikā, kas radušies saskaņa ar Preču un/vai Pakalpojumu piegādi, vai kad Jūs tās/tos lietojat;
3.1.2 jebkādiem zaudējumiem, kuri nav saistīti ar jebkādu pārkāpumu no mūsu puses; un/vai
3.1.3 komerciāliem vai tirdzniecības zaudējumiem.
3.2 Saskaņā ar p.3.3, visa mūsu atbildība attiecībā uz Līgumu nepārsniegs Preču un Pakalpojumu, uz kuriem vērta pretenzija, vērtību.
3.3 Mēs nenesam atbildību par nāvi vai traumām, kas gūtas mūsu darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju nolaidības rezultātā.

4. CENA

4.1 Preču un/vai Pakalpojumu cena ir uzrādīta mūsu pasūtījuma apstiprinājumā (ja nepieciešams). Piegāde, PVN (attiecīgā likme), jebkādas piemērojamas bankas nodevas, kā arī apdrošināšanas un iepakošanas izmaksas tiks iekļautas rēķinā un tiks apmaksātas no Jūsu puses. Ja PVN likme tiks mainīta, mēs attiecīgi izmainīsim PVN likmi, ko Jums būs jāapmaksā.
4.2 Mēs varam izmainīt cenu, ja mūsu izdevumi Preču vai Pakalpojumu iegādei vai piegādei palielināsies laika posmā no pasūtījuma apstiprināšanas datuma un piegādes datuma, ņemot vērā Preču un Pakalpojumu vērtības palielinājumu, kā arī transportēšanas, iepakošanas vai apdrošināšanas vērtības palielinājumu, vai izdevumus, kas saistīti ar valūtas kursa izmaiņām, piegādes datuma vai daudzuma izmaiņām vai cenas kļūdu, vai aizkavēšanu Jūsu instrukciju rezultātā, PIE NOSACĪJUMA, ka mēs paziņosim Jums elektroniskā veidā par šādu cenas palielinājumu savlaicīgi, pirms piegādes. Jūs varat atcelt Jūsu pasūtījumu 3 darba dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas, ja Jūs neapmierina šāds cenas palielinājums.

5. APMAKSA

5.1 Produkta cena – cena, kas norādīta pasūtījuma lapā Jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu cenas pareizību. Lūdzu, skatīt p.5.2 par darbībām, kuras ir jāveic, ja konstatēta kļūda Jūsu izvēlētās Preces cenā.
5.2 Neskatoties uz to, ka mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no kļūdām, pastāv varbūtība, ka kādai no Precēm var būt noteikta nepareiza cena. Parasti mēs pārbaudām cenas pirms Jūsu pasūtījuma apstiprināšanas, tāpēc gadījumā, ja pareiza Preces cena Jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī ir zemāka nekā cena, kas noteikta pasūtījumā, tad mēs pieprasīsim no Jums mazāku cenu. Ja pareizā cena Jūsu pasūtījuma veikšanas momentā ir lielāka nekā noteiktā cena, tad mēs sazināsimies ar Jums pirms pasūtījuma apstiprināšanas, lai saņemtu no Jums instrukcijas turpmākām darbībām.
5.3 Visiem maksājumiem jābūt veiktiem ar MasterCard, Visa, Maestro maksājumu kartēm vai PayPal starpniecību, vai izmantojot jebkādu naudas līdzekļu pārskaitījuma veidu, kas izpildāms ar elektronisko sakaru palīdzību (Wire Transfer).
5.4 Jums ir jāapmaksā Preces un Pakalpojumus pirms to nosūtīšanas veidā, kāds ir noteikts mūsu mājas lapā, ja Puses nav vienojušās elektroniskā vai rakstiskā veidā.
5.5 Ja Jūs neveicat maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, mēs esam tiesīgi (papildus jebkādām citām tiesībām, kas mums ir piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu) apturēt turpmākās piegādes un/vai apturēt Līguma izpildi līdz brīdim, kad tiks veikta apmaksa vai tiks noformēti kreditēšanas nosacījumi, kas apmierinās mūs.

6. PIEGĀDE

6.1 Mēs darām visu iespējamo, lai uzturētu informācijas aktualitāti mūsu mājas lapā, tomēr informācija par Preču esamību noliktavā var mainīties, un šis apstāklis var ietekmēt Preču piegādi Jums. Gadījumā, ja esat veikuši pasūtījumu Precēm, kuras laicīgi nav pieejamas noliktavā, mēs Jums par to paziņosim un Preces tiks Jums nosūtītas tad, kad tās atkal būs pieejamas noliktavā.
6.2 Mēs nosūtīsim Preces 1-2 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas, ja netika veikti papildus pieprasījumi vai gadījumā, ja tika pieprasīta nestandarta dokumentācija.
6.3 Mēs piegādāsim Preces Jūsu norādītajā vietā, parastā kartībā, standarta darba laikā.
6.4 Ja elektroniskā vai rakstiskā veidā nav savādāk atrunāts noteikts laiks, tad jebkurš piegādes laiks un vieta, kas norādīta pavadzīmē vai cita dokumentā, ir aptuvens laiks Preču saņemšanai, un mēs nenesam atbildību par jebkādiem Jūsu zaudējumiem, kuri var rasties dēļ neiespējamības saņemt Preces norādītajā laikā.
6.5 Ja Jums ir jautājumi par Preču piegādi, ja Jūs neesat saņēmuši Preces, lūdzam Jūs sazināties ar mums pa e-pastu sales@eurodk.com vai pa tālr. nr. +371 67854982. Lai palīdzētu mums izsekot Jūsu pasūtījumu, lūdzam sazināties ar mums 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža - pasūtījumiem ES teritorijas ietvaros un 45 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža - pasūtījumiem ārpus ES teritorijas.
6.6 Piegādes cena tiks norādīta mūsu mājas lapā.

7. RISKI UN ĪPAŠUMA TIESĪBAS

7.1 Preču bojājumu riski pāriet uz Jums Preču saņemšanas brīdī pie nosacījuma, ka piegādi veic mūsu kurjers.
7.2 Preču īpašuma tiesības pariet pie Jums brīdī, kad mēs saņemam maksājumu (brīvus naudas līdzekļus) par Precēm pilnā apmērā.

8. BOJĀJUMI VAI ZAUDĒJUMI TRANSPORTĒŠANAS LAIKĀ

Mēs apņemamies bezmaksas aizvietot jebkādas Preces, kuras tika bojātas vai nozaudētas transportēšanas laikā, ja transportēšanu veica mūsu kurjers, pie nosacījuma, ka Jūs iesniegsiet mums elektronisko vai rakstisko paziņojumu par bojājumiem vai zaudējumiem 45 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma (lai mēs varētu izpildīt mūsu kurjera pārvadājumu nosacījumus).

9. SPECIFIKĀCIJA

9.1 Ja mēs izvietojam skices, fotogrāfijas, ilustrācijas, specifikācijas, ekspluatācijas datus, izmērus un citu informāciju reklāmas materiālos, mājas lapā vai cita dokumentācijā, mēs uzskatām, ka tie ir precīzi. Tomēr, Jūs nedrīkstat uzskatīt tos par Preču un/vai Pakalpojumu aprakstu vai par mūsu paziņojumiem, un mēs nevaram garantēt to precizitāti.
9.2 Jums ir jāpārbauda visas Preču un/vai Pakalpojumu specifikācijas un aprakstus pirms pasūtījuma veikšanas. Jūs atzīstat un piekrītat, ka ražotājs, izdevējs vai mēs varam mainīt Preču un/vai Pakalpojumu specifikācijas un citus aprakstus jebkurā laikā pirms to piegādes. Mēs nenesam atbildību (saskaņā ar Līgumu, aprīkojuma ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, nolaidību, kā arī citā veidā) par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šādu izmaiņu rezultātā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu Jums par šāda veida izmaiņām, tiklīdz tas būs iespējams vai pēc paziņojuma par izmaiņu veikšanu saņemšanas (atkarībā no apstākļiem). Ja Jūs esat Patērētājs, tad Jūs esat tiesīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar p.10.

10. SŪTĪJUMA PAVADDOKUMENTU ELEKTRONISKĀ NOFORMĒŠANA

10.1. Izmantojot kurjerpasta pakalpojumus visi sūtījuma pavaddokumenti tiek noformēti elektroniskā formā.
10.2. Pie pasūtījuma noformēšanas automātiski tiek ģenerēts avansa rēķins - pamatojoties pēc izvēlētās preces, norādītās piegādes adreses un izvēlētās transporta kompānijas, kas nodrošina sūtījuma piegādi.Avansa rēķins tiek nosūtīts uz elektronisko pasta adresi (e-pasts), kura tiek norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā.Avansa rēķins ir derīgs 15 dienas.
10.3. Pēc pasūtījuma sagatavošanas un nodošanas kurjerpastam (izvēlētajai transporta kompānijai) uz norādīto e-pastu tiek nosūtīta preču pavadzīme, fails ar nosūtīto preču sērijas numuriem (ja precei tāds eksistē) un sūtījuma transporta dokumenta reģistrācijas numurs, kas nodrošina sūtījuma izsekošanu transporta kompānijas mājas lapā.Preču pavadzīmi elektroniskā veidā apstiprina LSEZ "EURO DK" SIA darbinieks un tā ir derīga bez paraksta un zīmoga.Kā darījuma apliecinājums ir informācija transporta kompānijas mājas lapā, ka pasūtījums ir nodots kurjerpastam, kas nodrošina piegādi.
10.4. Ja tiek konstatētas kļūdas pie sūtījuma elektronisko pavaddokumentu noformēšanas, pircējam ir pienākums piecu darba dienu laikā par to informēt, rakstot uz e-pastu: sales@eurodk.com.
10.5. Reģistrētiem lietotājiem visi elektroniskie dokumenti ir pieejami lietotāja privātajā kabinetā.

11. JŪSU TIESĪBAS UZ LĪGUMA IZBEIGŠANU

11.1 Nosacījumi, kas izklāstīti p.11, attiecas tikai uz Patērētājiem.
11.2 Jums ir tiesības izbeigt Līgumu par jebkādu Preču pirkšanu un/vai jebkādu Pakalpojumu sniegšanu14 darba dienu laikā pēc piegādes (attiecībā uz Precēm) un 14 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas (attiecībā uz Pakalpojumiem). Par darba dienu tiek uzskatīta jebkura diena, neskaitot brīvdienas un citas Latvijas Republikas oficiālās svētku dienas. Mēs apņemamies apmainīt Preces vai atgriezt Jums pilnu Preču cenu 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas atpakaļ no Jums. Visos pārējos gadījumos naudas līdzekļu atgriešana notiek 14 dienu laikā pēc Jūsu paziņojuma par vēlmi izbeigt Līgumu saņemšanas. Gadījumā, ja Jūs pasūtījāt speciālus Pakalpojumus, kuru sniegšana notiek noteikto 14 dienu periodā, Jūs neesat tiesīgi saņemt atpakaļ naudas līdzekļus par jau sniegtiem Pakalpojumiem līdz izbeigšanas datumam, pat ja 14 dienu periods vēl nav beidzies. Jebkurai naudas līdzekļu atgriešanai, kas sekos Līguma izbeigšanai no Jūsu puses, jābūt veiktai 14 dienu laikā pēc Jūsu paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas. Lai apstiprinātu Jūsu velmi izbeigt Līgumu, Jūs varat sazināties ar mums:
(a) pa tālruni. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu pa tālr. nr.+371 67854982. Lūdzu, paziņojiet savu vārdu, pasūtījuma detaļas (pasūtījuma numuru) un (ja ir pieejams) Jūsu telefona numuru un e-pastu.
(b) pa e-pastu. Nosūtiet mums e-pastu uz adresi: sales@eurodk.com. Lūdzu, paziņojiet savu vārdu, pasūtījuma detaļas (pasūtījuma numuru) un (ja ir pieejams) Jūsu telefona numuru un e-pastu.
11.3 Tiesības uz atgriešanu ir pieejamas Jums papildus visām citām tiesībām, garantijām un nosacījumiem.
11.4 Ja Jūs izmantojat savas tiesības uz Līguma izbeigšanu pēc Preču piegādes Jums, tad lūdzu, droši iesaiņojiet Preces oriģinālā iepakojumā un atgrieziet uz adresi, kas ir norādīta sākotnējā rēķinā. Jūsu drošībai rekomendējam Jums izmantot kurjera piegādes pakalpojumus. Ievērojiet, ka Jūs esat atbildīgi par Preču atgriešanas izdevumiem gadījumā, ja Preces netika nosūtītas Jums kļūdaini vai, ja tās nav bojātas. Ja Preces ir bojātas vai tika nosūtītas Jums kļūdaini, lūdzu, veiciet sekojošas darbības:
a. Lūdzu, aizpildiet RMA (nekvalitatīvu vai bojāto izstrādājumu atgriešanas forma) formu, un pielieciet to pie atgriežamajām Precēm;

LEJUPLĀDĒT RMA FORMU.


b. Lūdzu, noskaidrojiet zemāko cenu izsekojamajiem pasta pakalpojumiem, lai atgrieztu Preces uz adresi: Brīvības iela 56-4, Liepāja, Latvija, LV-3401;
c. Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@eurodk.com, lai apstiprinātu kompensējamās piegādes izmaksas (citreiz mēs varam pieņemt lēmumu piešķirt savu transporta etiķeti);
d. Lūdzu, nosūtiet Preces uz adresi: Brīvības iela 56-4, Liepāja, Latvija, LV-3401;
Mēs atgriezīsim oriģinālo izstrādājumu vērtību, ieskaitot oriģinālo piegādes vērtību pēc tam, kad saņemsim izstrādājumus un mūsu pilnvarotais personāls tos pārbaudīs. Ja Jūs atgriezīsiet Preces neizpildot visus nosacījumus, mēs esam tiesīgi iekasēt summu, kas nepārsniedz Preču atjaunošanas tiešos izdevumus.

12. AIZKAVĒŠANĀS VAI NEĪSTENOŠANA

Mēs nenesam atbildību par aizkavēšanos vai pienākumu neīstenošanu, ja tas notiks tādas nepārvaramas varas rezultātā kā dabas katastrofas, sprādzieni, plūdi, ugunsgrēki vai nelaimes gadījumi, kara darbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, jebkura veida valsts iejaukšanās, trešās puses darbība vai bezdarbība, kā arī, ja Jūs paziņosiet mums nekorektu informāciju par savu adresi vai nepaziņosiet mums par Jūsu adreses maiņu.

13. ASIGNĒŠANA

Mēs varam brīvi asignēt, pārpilnvarot vai nodot savādāk Līguma daļu vai Līgumu kopumā. Jūs nevarat brīvi asignēt, pārpilnvarot vai nodot savādāk Līguma daļu vai Līgumu kopumā bez mūsu rakstiskās piekrišanas.

14. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

14.1 Lietojot mūsu mājas lapu, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu mājas lapas lietošanas noteikumiem. Mēs varas izvietot norādes/saites uz trešo personu mājas lapām. Tām ir tikai informatīvs raksturs, un tās nav uzskatāmas par trešo personu produktu, pakalpojumu vai informācijas reklāmu. Jūs atzīstat un piekrītat, ka esat atbildīgi par jebkādu uzticību šai informācijai.
14.2 Viss Preču un Pakalpojumu intelektuālais īpašums (ieskaitot, bez ierobežojumiem, jebkādu informāciju, dokumentāciju un/vai materiālus, kuri izstrādāti saistībā ar Precēm un Pakalpojumiem) pieder mums pilnā apmērā. Nekas šajos Noteikumos vai citos papildus Speciālajos Noteikumos nesniedz Jums jebkādas tiesības, patentus, autortiesības, tiesības uz datu bāzēm, tirdzniecības noslēpumiem, firmas zīmēm (reģistrētas vai nereģistrētas) vai jebkādas citas tiesības vai licences uz Precēm vai Pakalpojumiem.
14.3 Šos Noteikumus regulē Latvijas Republikas likumdošana, un visi strīdi un domstarpības attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem ir izskatāmas saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
14.4 Nekāds Jūsu atteikums no kāda šā Līguma nosacījuma izpildes netiks uzskatīts par atteikumu citu šā Līguma nosacījumu izpildei.
14.5 Mēs nepiedāvājam nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem, un neesam atbildīgi (saskaņa ar Līgumu, aprīkojuma ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, nolaidību, kā arī citā veidā) par jebkādiem Jūsu vai trešās personas zaudējumiem vai izdevumiem, ja Jūs vai trešā persona darbojaties saskaņā ar jebkādu informāciju, kas kļuva Jums zināma, izmantojot Preces vai Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu.
14.6 Skatījumi vai viedokļi, kurus izteica jebkurš no mūsu darbiniekiem (ieskaitot, bez ierobežojuma, instruktoru personālu) Preču vai Pakalpojumu sniegšanas laikā (vai savādāk), nevar būt uzskatāmi par mūsu skatījumiem vai viedokļiem un mēs neesam atbildīgi (saskaņa ar Līgumu, aprīkojuma ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, nolaidību, kā arī citā veidā) par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies šāda skatījuma vai viedokļa izteikšanas rezultātā.
14.7 Ja Jums ir jautājumi vai sūdzības attiecībā uz Precēm vai Pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu:sales@eurodk.com vai pa tālr. nr.+371 67854982 (klientu atbalsta dienests). Mēs izskatīsim Jūs sūdzību 7 dienu laikā un sniegsim Jums pilnu atbildi 14 dienu laikā.
14.8 Zemāk norādītais ir Jūsu galveno juridisko tiesību apkopojums, ja Jūs iegādājaties Preces vai Pakalpojumus kā Patērētājs. Produkta paredzamā darbības termiņa laikā Jūsu likumīgās tiesības paredz sekojošo:
a. līdz 30 dienām: ja Jūsu prece ir bojāta, Jūs varat atgriezt tās vērtību;
b. līdz 12 mēnešiem (līdz 24 mēnešiem Eiropas Savienības rezidentiem): ja Jūsu bojātā Prece var tikt salabota vai aizvietota, tad lielākajā gadījumu daļā, Jums ir tiesības uz pilnas vērtības atgriešanu;
c. ja Jūsu Prece ir digitālais saturs, piemēram, pieejas skaitliskai informācijai, tad digitālajam saturam ir jāatbilst savam mērķim un kvalitātes standartam;
d. ja Jūsu digitālais saturs ir bojāts, tad Jums ir tiesības uz tā remontu vai aizvietošanu;
e. ja bojājums nevar tikt novērsts sapratīgā laika periodā vai tāds bojājums radīs Jums ievērojamas neērtības, Jūs varat daļēji vai pilnībā saņemt atpakaļ samaksātos naudas līdzekļus.LSEZ "EURO DK" SIA
Ofisa adrese:
Brīvības iela 56, Liepāja, LV3401, Latvija

Telefona numuri: +371 66116574, +371 67854982

e-mail: info@eurodk.lv

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.